North Butovo. Znamenskiye Sadki st. Exit to Moscow Ring