Tver. Saltykov-Shchedrin Street, Sovetskaya Street. City of Military Glory Stele